تفاوت میان لامپ و چراغ چیست؟

به طور کلی می توان گفت لامپ ها عموما سرپیچ دارند و با یکی از سرپیچ های استاندارد به برق شهر متصل می شوند اما چراغ ها سرپیچ استاندارد نداشته و از طریق سیم و یا ترمینال به برق شهری متصل میگردند. چراغ ها گاها درایور سرخود نبوده و درایور خارج از آنها است